Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS
Konkurs Polski Cement w Architekturze
by Alex
|
27-07-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 


REGULAMIN VIII EDYCJI KONKURSU "POLSKI CEMENT W ARCHITEKTURZE" na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich, a jego zleceniodawcą jest Polski Cement Sp. z o.o.

1. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.

2. ZADANIE KONKURSU
Zadanie konkursu polega na corocznym wyborze najlepszej realizacji wykonanej i przekazanej do użytku do końca roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się kolejna edycja konkursu.
W przypadku VIII edycji konkursu mogą być zgłaszane realizacje oddane do użytku przed końcem 2003 roku.

3. ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
Do udziału w konkursie winny być zgłaszane prace z istotnym i znaczącym zastosowaniem technologii betonowej.
Mogą to być prace z zakresu:

 •  obiektów budownictwa ogólnego,
 •  obiektów budownictwa przemysłowego,
 •  obiektów inżynierskich.

Prace do udziału w konkursie mogą być zgłaszane poprzez:

 •  oddziały SARP,
 •  oddziały PZITB,
 •  pracownie, biura projektów,
 •  Polski Cement sp. z o.o.

Zgłoszenia prac przyjmuje Biuro Zarządu Głównego SARP do dnia 30.09.2004 r. ( 00-366 Warszawa, ul. Foksal 2 )

4. WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY
Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie winno zawierać:

 1. zasadnicze rysunki i zdjęcia realizacji na najwyżej 10 arkuszach formatu A-4,
 2. opisową charakterystykę obiektu ( zespołu obiektów ) nie przekraczającą 2 stron maszynopisu formatu A-4,
 3. składu zespołu autorskiego.

Osoba lub osoby zgłaszające projekt do konkursu są obowiązane w terminie do dnia 30.09.2004 r. do złożenia oświadczenia o ewentualnych współautorach projektu z podaniem ich imion i nazwisk oraz adresów do korespondencji oraz zawierające klauzulę, że są to wszyscy współautorzy tego projektu.

5. SĄD KONKURSOWY
Konkurs rozstrzyga 5-osobowy sąd pod przewodnictwem Prezesa lub Wiceprezesa SARP.
Pięcioosobowe jury składa się z:

 •  Prezesa lub Wiceprezesa SARP – przewodniczącego sądu,
 •  trzech architektów członków Kolegiów Sędziów Konkursowych SARP powoływanych przez Prezydium ZG SARP,
 •  przedstawiciela firmy POLSKI CEMENT sp. z o.o.

  Sąd Konkursowy podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody i ewentualnych wyróżnień po obejrzeniu zrealizowanych obiektów.

6. KRYTERIA OCENY
Nagrodyiwyróżnieniaprzyznawane sąza efekt architektonicznyuzyskany poprzezzastosowanie technologii betonowych. Przy ocenie uwzględniane jest również inżynierskie i technologiczne nowatorstwo w sposobie wykorzystania technologii betonowych.

7. NAGRODY
Sąd Konkursowy przyznaje nagrody i ewentualne wyróżnienia. Ilość wyróżnień zależy od decyzji Sądu Konkursowego.
Kwota przeznaczona na nagrody i wyróżnienia wynosi 40.000 zł.
I nagroda w VIII edycji konkursu wynosi nie mniej niż 15.000 zł.
Nagrody i wyróżnienia są potwierdzane dyplomem.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Prace Sądu Konkursowego winny być rozpoczęte do dnia 20.10.2004 r.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas uroczystości zorganizowanej do dnia 3.11.2004 r. Wcześniej osoby zgłaszające prace, które zostały nagrodzone bądź wyróżnione w konkursie zostaną pisemnie o tym fakcie powiadomione. W przypadku, gdy w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia konkursu osoby zgłaszające prace nagrodzone bądź wyróżnione, nie dostarczą do organizatora konkursu repartycji nagród bądź wyróżnień, podpisanych przez wszystkich współautorów projektu nagrodzonego lub wyróżnio-nego, domniemywa się wtedy, że nagrodę należy wypłacić wszystkim współautorom projektu w częściach równych.

9. UWAGI KOŃCOWE
Wszystkie dokumenty związane z konkursem przechowuje Biuro Zarządu Głównego SARP.
Wręczenia nagród i wyróżnień dokonują:
- Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich,
- Prezes Spółki "Polski Cement"
- Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.

 

 

Rozstrzygnięcie wyników konkursu zgłoszone zostanie do prasy, radia i telewizji oraz czasopism profesjonalnych.

Zleceniodawca konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania w publikacjach i wszelkich działaniach informacyjnych dotyczących konkursu, wszystkich materiałów dostarczonych na konkurs z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zleceniodawca konkursu zastrzega sobie prawo do fotografowania obiektów architektonicznych zgłoszonych do konkursu (za zgodą właściciela obiektu) w celu wykorzystania ichw publikacjach i wszelkich działaniach promocyjnych (targi, wystawy) z zachowaniem praw autorskich przysługujących autorom prac (zgodnie z obowiązującą zasadą Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo odwołania bez odszkodowania konkursu najpóźniej na siedem dni przed pierwszym posiedzeniem sądu konkursowego w przypadku naruszenia przez zleceniodawcę konkursu ustaleń dotyczących jego finansowania.

Załączniki (1 dokument):
Pobierz plik >> (format .doc 78 KB)

źródło SARP