Strona główna Portalu >>> newsy >>> SEMINARIUM
Seminarium "Zabezpieczenie Należności w Procesie Budowlanym"

W dniu 1-go grudnia, podczas Tragów Architektoniczno - Budowalnych odbyło się ważne dla Środowiska Budowlanego Seminarium. Zorganizowane z inicjatywy inżyniera Tadeusza Jurkiewicza przy wydatnej współpracy MuratorExpo, które udostępniło miejsca do prezentacji "tematu", skupiło grono przeszło czterdziestu przedstawicieli Środowiska, w tym Firm Budowlanych, Organizacji Branżowych i Profesjonalnych. "Temat" był prezentowany przez doświadczonych prawników, w tym przez Centrum Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 
autor:
Tadeusz Jurkiewicz

|
17-12-05
|
źródło: własne

Przedstawione prezentacje pozwoliły nakreślić rangę i skutki braku należytych zabezpieczeń należności w1 Procesie Budowlanym, szczególnie widoczne w badaniach przeprowadzonych przez Instytut Badań Marketing Union, które wykazują, że wartość przeterminowanych należności w firmach posiadających do 9 10-ciu kontrahentów jest rzędu 120 000 złotych, a posiadających 100-u kontrahentów rzędu 450 000 złotych. Dodatkowo statystyki mówią, że 27 % bankructw to firmy budowlane a dalszych 20 % to firmy usługowe, często bezpośrednio związane z budownictwem.
Budownictwo jako działanie dynamiczne, skupiające różne Podmioty Gospodarcze działające w określonym terenie i czasie, tworząc w wyniku wkładu pracy, materiałów i sprzętu efekty często zanikowe, winny być otoczone adekwatną ochroną prawną, jak to się dzieje w wielu ustawodawstwach, w tym we francuskim, niemieckim czy amerykańskim i kanadyjskim gdzie jest ona najlepiej dopracowana.

Prezentacja mecenasa Pawła Wójcika z Krakowa, aktualnego stanu ustawodawstwa, jak i jego braków pozwoliła uświadomić uczestnikom Seminarium rangę problemu i konieczność szybkich działań celem należytego uregulowania stosunków, szczególnie finansowych w Procesie Budowlanym.

Dalsze prezentacje, jak Pana mecenasa Pawła Kuglarza, z Centrum Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego pozwoliły uwypuklić konieczne zmiany w istniejących aktach prawnych, a w szczególności konieczność rozszerzenia kręgu "Zabezpieczonych" do Wszystkich Uczestników Procesu Budowlanego jak też stworzenie takiego systemu zabezpieczeń, które pozwolą na realną kontrolę finansową Procesu Budowlanego zabezpieczając jednocześnie Uczestnika tego Procesu przed "unikami" płatności.

Prezentacja Pana Jurkiewicza pozwoliła Uczestnikom Seminarium poznać procedurę Hipotecznego Zabezpieczenia Należności stosowanego w Ameryce Północnej, a szczególnie dobrze dopracowanej w ustawodawstwie kanadyjskim, gdzie Uczestnik Procesu Budowlanego z prawa posiada hipoteczne zabezpieczenie (równoważne z zabezpieczeniem dla Urzędu Skarbowego) w wypadku niezapłacenia należności w czasie trwania Procesu Budowlanego.

Dyskusja pozwoliła Uczestnikom Seminarium, przedstawicielom Firm budowlanych, Organizacji branżowych, a w tym Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów - współorganizatorowi targów; Stowarzyszeniu Dystrybutorów Maszyn Budowlanych, Izbie Rusztowań; PZiTB o/ Częstochwski; wyrazić swoje uwagi, sugestie i komentarze do już podjętych działań jak i działań zmierzających do zmian ustawy o Gwarancjach zapłaty.

W podsumowaniu, mecenas Paweł Kuglarz z Centrum Praw Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego, potwierdził możliwość opieki naukowej nad podjętymi działaniami których celem jest zmiana ustawodawstwa dążącego do:

Należytego Zabezpieczenia Należności w
Procesie Budowlanym dla Wszystkich jego Uczestników

Seminarium, zakończyło się potwierdzeniem Wszystkich Uczestników celowości podjętych działań, i ich kontynuacją w sposób zorganizowany:

  • pod merytorycznym przewodnictwem Centrum Praw Obcych UJ, we współpracy z branżowymi specjalistami prawa w budownictwie , w tym z kancelarią prawną "Maximus" z Warszawy;
  • a organizacyjnie i administracyjnie pod przewodnictwem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów;

W najbliższym czasie na forum portalu internetowego: www.gwarancjezaplaty.mwtb.pl znajdą się szczegółowe informacje co do dalszych działań, harmonogramu jak i przedstawienie Zespołu Roboczego mającego doprowadzić w konsultacji ze Środowiskiem Uczestników Procesu Budowlanego do zmian ustawodawstwa regulującego Gwarancje Zapłaty w Procesie Budowlanym.

O dalszych działaniach na rzecz Zmian Ustawy o Gwarancjach Zapłaty będziemy Państwa na bieżąco informowali. Polecamy jednak częstą konsultację portalu poświęconego temu ważnemu zagadnieniu www.gwarancjezaplaty.mwtb.pl jak i przesyłaniu swoich uwag, komentarzy czy sugestii na adres prawo@mwtb.pl


Tadeusz Jurkiewicz
koordynator działań