Strona główna Portalu >>> newsy >>> URBANISTYKA
Projekt koncepcyjny zagospodarowania parku pofortecznego w Gdańsku

        Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Gdańsku ogłasza konkurs urbanistyczno-architektonicznym Nr 95 na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania parku pofortecznego wchodzącego w skład fortyfikacji Zespołu Grodzisko w Gdańsku.

 
autor: KK
|
29-08-05
|

1. Organizator konkursu, zamawiający
Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich "TWIERDZA GDAŃSK" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańsk z siedzibą przy ul. 3-Maja 9a, 80-802 Gdańsk, www.grodzisko.pl. Niniejszy konkurs jest finansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Gdańska

2. Jednostka uprawniona do kontaktów z Uczestnikami Konkursu
Jednostką odpowiedzialną za organizację konkursu jest: Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Gdańsku, siedziba: Politechnika Gdańska W. A., ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk; www.tup.home.pl; jest to miejsce udostępnienia regulaminu konkursu oraz składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie i składania prac konkursowych. Osoba upoważniona do kontaktów: Barbara Jaszczuk-Skolimowska - sekretarz organizacyjny konkursu (tel. 0602 577 046)

3. Forma konkursu
Konkurs ogólnopolski, otwarty, jednoetapowy, realizacyjny

4. Przedmiot konkursu
Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu koncepcyjnego zagospodarowania parku pofortecznego wchodzącego w skład fortyfikacji Zespołu Grodzisko w Gdańsku jako parku edukacyjno-rekreacyjnego przy zachowaniu walorów historycznych przestrzeni.

5. Warunki stawiane uczestnikom konkursu
Opis warunków udziału w konkursie oraz informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi złożyć uczestnik konkursu w celu potwierdzenia spełnienia warunków konkursu określone są w regulaminie konkursu.

6. Terminy

  • Udostępnienie regulaminu konkursu - od 15 sierpnia 2005r.
  • Zgłoszenie wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 19 września 2005r.
  • Składanie prac konkursowych - 30 listopada 2005r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu - 16 grudnia 2005r.

7. Kryteria oceny prac konkursowych

  • Jakość zaproponowanych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, w tym nowatorstwo i oryginalność oraz walory estetyczne - 50%
  • Atrakcyjność programu edukacyjnego zaproponowanych rozwiązań - 20%
  • Wyeksponowanie walorów historycznych przestrzeni w przyjętych rozwiązaniach projektowych- 20%
  • Ekonomika rozwiązań, w tym szacunkowy całkowity koszt inwestycji - 10%

8. Nagrody
Nagrodami w konkursie są: zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora najlepszej pracy konkursowej, której sąd konkursowy przyzna I nagrodę oraz nagrody pieniężne: I nagroda 20 000,- zł, II nagroda 10 000,- zł, dwa wyróżnienia po 7 500,- zł każde

9. Informacja dodatkowa
Szczegółowe informacje na temat konkursu, w tym regulamin konkursu dostępne będą od 15 sierpnia 2005r. na internetowej stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich: www.tup.home.pl/reg_konk.pdf (265 KB), oraz Zamawiającego: www.grodzisko.pl.