Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS
PROJEKT ROKU 2004 i REALIZACJA ROKU 2004

Zapraszamy do udziału w Konkursie architektonicznym Krakowskiego Oddziału SARP 'PROJEKT ROKU 2004 i REALIZACJA ROKU 2004', który po raz pierwszy odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

 
autor: SARP
|
18-10-05
|
źródło: SARP KRAKÓW
Celem konkursu jest promowanie współczesnej architektury, przez stworzenie forum dla prezentacji najnowszych projektów i realizacji architektów krakowskich i dyskusji o ich twórczości.

Formuła konkursu

Przewiduje się dwie kategorie współzawodnictwa w konkursie, to jest o nagrodę za:

A - Projekt roku, B - Realizację roku
Szczegółowy tryb nominowania i wyłaniania nagród podaje Regulamin Konkursów Projekt Roku i Realizacja Roku.

Nagrody - w konkursie przewiduje się nagrody honorowe dla zwycięzców poszczególnych kategorii oraz wyróżnienia specjalne (nagrody rzeczowe) ufundowane przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego

Warunki formalne

W konkursie mogą brać udział i ubiegać się o nominację i nagrodę architekci - członkowie krakowskiego Oddziału SARP. Konkurs jest jawny. Ilość prac zgłoszonych przez jednego autora lub zespół autorski nie jest ograniczona. Zgłoszone do konkursu projekty i realizacje winny być zakończone w roku, którego dotyczy konkurs. W kategorii "Projekt roku" dopuszcza się do udziału tak projekty zakończone w całości, jak i w pewnej fazie (np. koncepcyjnej). Projekty uczestniczące w konkursie i nagrodzone w jednej z faz opracowania, nie będą mogły być zgłaszane ponownie, w tej samej kategorii, w kolejnych konkursach.

W spornych sprawach formalnych obowiązują zasady i wykładnia obowiązującego Regulaminu konkursów architektonicznych SARP.

Warunki techniczne

Prace konkursowe powinny być przedstawione na nie więcej niż dwóch planszach o wymiarach 100/70 cm, w układzie pionowym. Plansze powinny być tak skomponowane aby po ich zestawieniu przedstawiały czytelną całość prezentacji. Obowiązujące jest dostarczenie plansz sztywnych, plansze oprawione w szkło nie będą przyjęte. Technika opracowania graficznego plansz jest dowolna, ale winna być czytelna, pozwalająca na jednoznaczne odczytanie projektu. Opis projektu, nie przekraczający objętości jednej strony formatu A4, winien być umieszczony w zwartym bloku, w dolnej połowie planszy. Skala poszczególnych rysunków jest dowolna, zależnie od autorskiej formy prezentacji projektu i przedstawionej zawartości plansz. Na planszach nie mogą być umieszczone znaki firmowe lub inne o charakterze reklamowym.

Prezentacja pracy winna zawierać:

1. w części opisowej:

  • określenie przedmiotu projektu i nazwę inwestora obiektu;
  • podstawowe dane techniczne, charakteryzujące program i jego wielkość;
  • zwięzły opis autorskiej idei projektu;
  • datę wykonania i ukończenia projektu lub jego realizacji;
  • nazwiska autora lub zespołu autorskiego i nazwę jednostki projektującej;

2. w części graficznej:

  • czytelną i wystarczającą informację o autorskiej idei architektonicznej projektu, z pokazaniem jego kontekstu przestrzennego

Od uczestników oczekuje się przygotowania materiałów do katalogu, w wymiarze 19,5 x 19,5 cm (w formacie tiff, nieskompresowanym). Zdjęcia i wizualizacje w skali szarości o rozdzielczości 400 dpi. Zeskanowane rysunki kreskowe o rozdzielczości 600 dpi. Opis przygotowany w pliku MS WORD (format doc).

Jury

Andrzej Duda (SARP Katowice), Artur Jasiński (SARP Kraków), Krzysztof Leśnodorski - sędzia referent (SARP Kraków), Krystyna Łyczakowska (SARP Kraków), Andrzej Wyżykowski (SARP Kraków).

Terminy

  • Składanie materiałów do katalogu - 20.10.2005 roku
  • Składanie plansz - 31.10.2005 roku
  • Obrady jury - 7, 8.11.2005 roku
  • Ogłoszenie wyników - 15.11.2005 roku godz. 18.00 w Galerii SARP

Wszelkich dodatkowych informacji, dotyczących konkursu, udzieli Biuro SARP.