Strona główna Portalu >>> newsy >>> LIST
List otwarty MOIA do Prezydenta Miasta Krakowa

        Prezentujemy list otwarty Członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektow do Prezydenta Miasta Krakowa p. Prof.Jacka Majchrowskiego.

 
autor: MOIA
|
06-10-05
|
źródło: www.malopolska.iarp.pl

Kraków, dnia 11.08.2005 r.,
L.dz. MPOIA/285/2005

( list otwarty )

Prezydent Miasta Krakowa
Sz. P. Prof. Jacek Majchrowski
Urząd Miasta Krakowa,
Plac Wszystkich świętych 3/4
31-004 Kraków

Środowisko architektów skupione w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów pragnie wyrazić swój głęboki niepokój pogłębiającą się złą sytuacją przygotowania Krakowa - stolicy Małopolski, na przyjęcie inwestycji budowlanych.

Jednocześnie prosimy Pana Prezydenta do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu przeciwstawieniu się temu zjawisku.

Jednym z Głównych przyczyn zahamowania inwestycji jest sytuacja złego funkcjonowania Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa.

Przeprowadzona na początku Pana kadencji reorganizacja i nowe procedury funkcjonowania Wydziału miały w okresie do dwóch lat zaowocować sprawnym załatwianiem wymagań formalno-prawnych związanych z przygotowaniem inwestycji, a w konsekwencji przyśpieszeniem wydawania decyzji przestrzennych i budowlanych w Krakowie.

Kraków miał być miastem otwartymi i przyjaznym dla potencjalnych Inwestorów.

Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów z niepokojem stwierdza, że w rezultacie działań reorganizacyjnych nastąpiło poważne spowolnienie przebiegu procedur w zakresie wydawania decyzji o Warunkach Zabudowy i Pozwoleń na Budowę prowadzonych przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, a uzyskanie decyzji przestrzennych i budowlanych w naszym mieście jest przedsięwzięciem trudnym, czasochłonnym i nieprzewidywalnym.

Wzrasta przy tym w sposób biurokratyczny ilość dokumentów, podpisów, pieczęci, opinii i zaświadczeń itd., które w sposób skuteczny mnoży czasochłonne procedury dla wszystkich, tak dla Urzędu jak i petentów.

Z roku na rok ponosimy coraz większe wydatki na tworzenie papierowej dokumentacji. W urzędzie rosną koszty obsługi. Wydłuża się czas oczekiwania na rozstrzygnięcia, zmniejszając opłacalność inwestycji. Niektóre przedsięwzięcia nie są realizowane wcale. Tracą zamówienia najpierw projektanci a później wykonawcy. Równocześnie narasta rozgoryczenie inwestorów. Próby wprowadzania kolejnych regulacji odbierane są jako zbędne utrudnienia, komplikujące działalność.

Trudno nie dostrzegać jak bardzo ta praktyka spowalnia proces inwestycyjny i zniechęca poważnych inwestorów do lokowania inwestycji w Krakowie. Zjawisko to należy określić jako niebezpieczne i szkodliwe dla rozwoju miasta.

Lokalni deweloperzy oraz środowisko zawodowe architektów praktycznie są bezsilni w staraniach o przyspieszenie procesów rozpoznania sprawy, analizy i szybkiej decyzji.

Mamy zastrzeżenia szczególnie do właściwej selekcji projektów i przyjmowania takiej samej procedury do spraw prostych co do skomplikowanych. Nie dopuszczalny jest fakt procedurowania przez pół roku a nawet dłużej, by na końcu wydać negatywną decyzję.

Pomimo wielokrotnie podejmowanych działań naprawczych - kryzys pogłębia się.

Zagadnieniem powszechnie znanym jest związek pomiędzy poziomem dochodu gminy a tempem jej rozwoju gospodarczego. Z tematyką inwestycyjną ściśle powiązane są również takie kwestie jak jakość życia, cechy środowiska oraz walory wizualne otoczenia. Ich wzajemne relacje przyczyniają się do współtworzenia określonego poziomu wartości ekonomiczno-społecznej danej przestrzeni. Zakres i sposób dokonywania przekształceń takiej przestrzeni, w tym również tryb realizacji inwestycji - zależy nie tylko od obowiązującego prawa lecz również sprawnie działającej organizacji proceduralnej wewnątrz gminy.

W tym kontekście zastanawiający jest fakt, że reorganizacja Wydziału Architektury UMK doprowadziła do degradacji znaczenia Architekta Miasta, który w kluczowych miastach Polski pełni nie tylko funkcję koordynatora rozwoju przestrzennego lecz również dyrektora Wydziału Architektury.

Dokonane przez nas porównania w tej dziedzinie z innymi podobnymi w skali miastami w Polsce wskazują, że problem jest bardzo poważny i jesteśmy jako Gmina na szarym końcu, będąc kiedyś wzorem dla innych.

Istniejący stan prowokuje do pytań jak doszło do sytuacji, w której obraz Wydziału Architektury wywołuje tyle negatywnych emocji dla społeczności Krakowa a rzeczywisty efekt tak odbiega od przyjmowanych założeń.

Wzywamy Pana Prezydenta do przeprowadzenia wnikliwej analizy funkcjonującego systemu organizacyjnego Wydziału Architektury i dokończenia rozpoczętej wraz z Pana kadencją reorganizacji celem osiągnięcia obiecanych założeń tak oczekiwanych przez społeczność Królewskiego Miasta Krakowa i stoW imieniu
Członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów
Przewodniczący Rady
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

arch. Borysław Czarakcziew

Odpowiedź z dnia 29-09-2005 dostępna jest na stronie Internetowje Małopolskiej Izby Architektów http://malopolska.iarp.pl/doc/kronika/k7.html