Strona główna Portalu >>> newsy >>> MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych

        29 czerwca br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.

 
autor: kz
|
01-07-05
|
źródło: MI

Nowelizacja tego rozporządzenia spowodowana jest zmianami w systemie dodatków mieszkaniowych wprowadzonymi ustawą z 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2406). W związku z tym przepis § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych dostosowano do określenia wynikającego z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, bowiem osoba posiadająca własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu nie musi być członkiem spółdzielni mieszkaniowej.

Wprowadzenie rozporządzenia w stosunku do przyjętych rozwiązań w ustawie o dodatkach mieszkaniowych nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetów gmin.

 

 
Rozporządzenie w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości

        29 czerwca br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 173 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, z późn. zm.) i doprecyzowuje sposób i tryb przeprowadzania tego postępowania.

 
autor: kz
|
01-07-05
|
źródło: MI

Rozporządzenie nie zawiera zasadniczych zmian merytorycznych w stosunku do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz. U. Nr 135, poz. 1514), które regulowało tę problematykę i 22 września 2004 r. utraciło moc w związku z wejściem w życie ustawy nowelizującej ustawę o gospodarce nieruchomościami.

W rozporządzeniu uregulowano zakres informacji niezbędnych przy przeprowadzeniu powszechnej taksacji nieruchomości. Postanowiono też, że wybór nieruchomości reprezentatywnych będzie dokonywany z uwzględnieniem charakterystycznych cech dla danego rodzaju nieruchomości w danej strefie taksacyjnej. Wskazano również jakie cechy nieruchomości powinny być uwzględnione w procesie powszechnej taksacji nieruchomości, a także źródła danych o nieruchomościach.

W rozporządzeniu rozstrzygnięto zakres obszarowy map i tabel taksacyjnych. Dokumenty te będą sporządzane odrębnie dla każdej gminy w granicach obrębów, o których mowa w przepisach o katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków). Przepisy rozporządzenia określają, jakie elementy powinna zawierać mapa taksacyjna. Uregulowano również sposób sporządzenia tabel taksacyjnych.

Przewiduje się podanie do publicznej wiadomości faktu zakończenia powszechnej taksacji nieruchomości poprzez ogłoszenie informacji w dzienniku urzędowym województwa.
W rozporządzeniu zawarto także regulacje dotyczące kontroli aktualności wartości katastralnych nieruchomości ustalanych przeprowadzaniu powszechnej taksacji nieruchomości.

Wydanie niniejszego rozporządzenia nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, gdyż jego wejście w życie (14 dni od dnia ogłoszenia) nie powoduje wszczęcia procedur powszechnej taksacji nieruchomości. Zgodnie z art. 163 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami rozpoczęcie oraz zakończenie powszechnej taksacji nieruchomości nastąpi po uchwaleniu odrębnej ustawy.