Strona główna Portalu >>> newsy >>> PRAWO
Weszło w życie rozporządzenie o wyrobach budowlanych

Od 11 października br. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

 
by KK /
MI: (kz)
|
13-10-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Rozporządzenie stanowi realizację delegacji ustawowej, zawartej w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), która upoważnia ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym.

Dotychczas ta kwestia regulowana była przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728), wydane na podstawie art. 10 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Przepisy art. 10 ustawy - Prawo budowlane zastąpione zostały ustawą o wyrobach budowlanych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych i jeżeli jest oznakowany, znakiem budowlanym. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną.

Dokumenty do pobrania

Zobacz: Rozporządzenie

źródło MI