Strona główna Portalu >>> newsy >>> Konkurs
Małopolski Ogród Sztuki
Otwarty konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy budynku przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie
na potrzeby "Małopolskiego Ogrodu Sztuki"
 
W-A.pl
|
31-12-2004
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków, woj. Małopolskie.
Do kontaktów upoważniona jest Ewa Klocek, Dział Administracji Teatru, Pl. Św. Ducha 4, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00
tel. (12) 424 45 23 lub 424 45 33
, email: klocek@slowacki.krakow.pl

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać regulamin konkursu: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w
konkursie/prace konkursowe:
Stowarzyszenia Architektów Polskich o/ Kraków, pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków, woj. Małopolskie, tel. (12) 422 75 40

SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU

II.1) Zakres konkursu

1.1) Nazwa konkursu nadana przez zamawiającego: Otwarty konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy budynku przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie na potrzeby "Małopolskiego Ogrodu Sztuki"

1.2) Opis: Adaptacja, modernizacja, przebudowa, rozbudowa budynku przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie na potrzeby "Małopolskiego Ogrodu Sztuki". Wymagana koncepcja zabudowy i zagospodarowania działki, szacunkowy koszt realizacji inwestycji.

1.3) Miejsce: Kraków, ul. Rajska 12

1.4) Nomenklatura

1.4.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.22.00.00,

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Kryteria wyboru uczestników: - spełniający wymagania określone w art.
22 ust.1, art. 24,art.26.ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- spełniający wymagania w regulaminie konkursu

- posiadają doświadczenie zawodowe w projektowaniu obiektów użyteczności
publicznej o pow. min 3000 m2

- posiadający uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1.) Rodzaj konkursu: otwarty.

2) Kryteria oceny prac konkursowych:

40% - Klarowność kompozycji i spójność estetyczna przyjętych rozwiązań przestrzennych

10% - Relacja do kontekstu urbanistycznego oraz przyjęcie rozwiązań integrujących
obiekt z otoczeniem

40% - Atrakcyjność przestrzenna i prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych

10% - Efektywność eksploatacyjna przyjętych rozwiązań projektowych

3) Informacje o charakterze administracyjnym

3.1) Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień:
dostępne do 19.01.2005 w siedzibie zamawiającego jak w pkt. I.1)., cena - 183 PLN.

Warunki i sposób płatności: przelew na konto: 15 1020 2892 0000 5202 0017 2262
lub w kasie zamawiającego.

3.2)
Termin składania prac konkursowych - do 15 marca 2005 do godz. 12.00.
Przyjmowanie zgłoszeń - do 20 stycznia 2005 do godz.10.00
Termin kwalifikacji uczestników - 20 stycznia 2005 godz.12.00

3.3) Język lub języki, których mogą używać kandydaci: polski.

SEKCJA V: NAGRODY

V.1) Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane (wypłacone):

I nagroda 20.000 PLN oraz zlecenie z wolnej ręki na opracowanie projektu

II nagroda 15.000 PLN

3 wyróżnienia po 5.000 PLN
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy konkurs dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wysłania ogłoszenia: 27 grudnia 2004r.