Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS
Opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Parku Centralnego w Olsztynie

Gmina Olsztyn ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Parku Centralnego w Olsztynie (położonego między ul. Pieniężnego, 22 Stycznia, E. Plater, Kościuszki, Niepodległości i Knosały).

 
Bart
|
20-08-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Konkurs ma charakter ideowy otwarty, krajowy. Będzie prowadzony w oparciu o Regulamin Konkursów SARP.

Celem konkursu jest:
uzyskanie etapowo realizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania Parku wyposażonego w urządzenia tworzące atrakcyjny obszar rekreacji w centrum miasta, wykreowanie oferty programowej PARKU CENTRALNEGO (pozwalającej na etapowanie realizacji), uzyskanie opracowań, które będą wykorzystane do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie wizualizacji architektonicznej oferty przyszłego zagospodarowania.

Zadania konkursu:
wykonanie ideowej, studialnej koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu PARKU CENTRALNEGO w formie wielofunkcyjnego zespołu obiektów i urządzeń, realizowanych etapowo, określenie programu użytkowego Parku i zasad jego rozmieszczenia, rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne założeń programowych Zleceniodawcy.

Wymagany zakres opracowania:
koncepcja architektoniczna kształtowania krajobrazu Parku (dobór materiału roślinnego nie konieczny)zasady kształtowania programu użytkowego Parku.
Technika i forma opracowania

Część graficzna winna zawierać:
- schemat ogólny dyspozycji terenu z uwzględnieniem propozycji etapowania realizacji-skala dowolna,
- koncepcja kształtowania zieleni (zasada kompozycji) - skala 1:1000,
- schematycznie charakterystyczne przekroje przez teren Parku - skala 1:1000,
- wizualizacja proponowanego rozwiązania (aksonometria, perspektywa, fotomontaż)- forma, skala i technika dowolna, ewentualnie inne rysunki /schematy/ konieczne do zobrazowania koncepcji,

Projekt koncepcyjny należy przedstawić w formie rysunków naklejonych na dwóch sztywnych planszach w formacie 1,0 m x 0,7 m w układzie poziomym umożliwiającym ich zestawienie jedna z drugą. Dopuszcza się rozmieszczenie rysunków na stykach plansz, z jednoczesnym zachowaniem czytelności podpisów.

Część tekstowa zawierająca wyłącznie:
zaszyfrowany skład zespołu autorskiego, zwięzłe uzasadnienie projektowanych rozwiązań, uzupełnienie informacji o przyjętych rozwiązaniach nie przedstawionych w części graficznej, podstawowe dane programowe i zestawienia powierzchni, wykaz materiałów udostępnionych uczestnikom konkursu.

Koszt kompletu materiałów konkursowych wynosi 120 zł brutto. Odbiór lub wysyłka może nastąpić pocztą po dokonaniu wpłaty na konto Urzędu Miasta Olsztyn i przesłaniu faxu kopii rachunku
Nr 12124015901111000014652369
Bank Polski Kasa Opieki S.A.
I O/Olsztyn ul. 1 Maja 10

Nagrody i wyróżnienia
I nagroda- 20 000 zł
II nagroda- 15 000 zł
III nagroda- 10 000 zł
Nagrody będą wypłacane na podstawie protokołu komisji konkursowej do 20.12.2004r.

Uzasadniając swą decyzję Sąd Konkursowy może dokonać innego podziału nagród w ramach ogólnej kwoty przewidzianej na nagrody.

Terminarz konkursu:
- ogłoszenie konkursu - 04.08.2004 r.
- udostępnienie regulaminu konkursu - do 03.09.2004 r.
- ostateczny termin składania pytań - 08.09.2004 r.
- składanie prac konkursowych pok. 208 Urzędu miasta Olsztyn - 3.12.2004 r.
- rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników wraz z zorganizowaniem wystawy pokonkursowej - 10.12.2004 r.

Więcej informacji: www.um.olsztyn.pl

Źródło MOIA