Strona główna Portalu >>> newsy >>> KRAKÓW
Kraków - Plany przestrzenne
KK / Dziennik
Polski / Ronet.pl
|
18-11-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Opracowywane w Krakowie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zawsze wzbudzają wiele emocji wśród indywidualnych inwestorów.

W jaki sposób są sporządzane, czy stosuje się wyraźne kryteria przy wyborze terenów przeznaczonych do ustalenia planu? Sprawom tym poświęcony był telefoniczny dyżur "Domu", w czasie którego na pytania odpowiadała Magdalena JaŚkiewicz - dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa.

- Jestem właścicielem działki rolnej położonej wewnątrz innych, zabudowanych. Jaka jest możliwość zmiany przeznaczenia tej działki z rolnej na budowlaną?

- Gmina Kraków, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa, nie ma obowiązku sporządzania planu zagospodarowania dla całego jej obszaru - w granicach administracyjnych. Jednak mimo braku planu na zdecydowanej większości terenu (97,2 proc.) inwestowanie w wielu terenach jest możliwe, na podstawie tzw. zasady dobrego sąsiedztwa, z której, niewykluczone, że mógłby pan skorzystać.

- Czy jest to zasada prawnie usankcjonowana?

- Tak. Jej treść zawiera art. 61 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jest w nim mowa o zasadach uzyskiwania WZ (decyzja o warunkach zabudowy) w sytuacji, gdy na danym obszarze nie ma planu.

Zasada dobrego sąsiedztwa polega na tym, że możliwe jest kontynuowanie istniejącej już zabudowy lub jej uzupełnienie czy też przekształcenie. Inwestycję taką można prowadzić na terenie: uzbrojonym lub jeśli istnieje możliwość uzbrojenia; mającym dostęp do drogi publicznej, niekoniecznie bezpośredni (np. służebność). Ponadto inwestycja musi powstawać w zgodzie z przepisami odrębnymi (np. ochrona przyrody, dóbr kultury). Inwestorowi, którego zamierzona zabudowa spełnia te warunki nie można odmówić wydania decyzji, nawet jeśli nie będzie ona zgodna ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego.

- W Krakowie plan ustalono dla 2,8 proc. obszaru miasta, czy w innych aglomeracjach sytuacja jest podobna?

- Porównywalna. W Poznaniu np. planem objęto 5 proc. terenu, w Łodzi 3 proc., w Bydgoszczy 8 proc.

- Mam na terenie Krakowa działkę, która nie spełnia kryteriów zasady dobrego sąsiedztwa, lecz chciałbym na niej zbudować dom. Czy jest to możliwe?

- Tak, ale dopiero wówczas, gdy na tym terenie zostanie uchwalony plan i znane będzie przeznaczenie obszaru, w skład którego wchodzi pana działka, umożliwiające - lub nie - realizację inwestycji.

- Od jakich czynników uzależnione jest przystąpienie do opracowania planu?

- W Krakowie, wybieranie terenów i ustalenie ich kolejności przy sporządzaniu planów jest zawsze dyskusyjne. Gmina przyjęła następującą zasadę. Plany, które zostały wcześniej rozpoczęte są lub będą kontynuowane. Na terenach, dla których nie ma obecnie przeszkód w wydawaniu decyzji, plany nie muszą być kontynuowane, gdyż szybciej można pozyskać pozwolenie na budowę, w oparciu o procedurę administracyjną, a nie procedurę sporządzania planu.

- Jakimi kryteriami kierowano się w Krakowie, przystępując do opracowania nowych planów?

- Nowe plany zostały rozpoczęte w wyniku uchwalenia studium uwarunkowań na obszarach ważnych dla społeczno-gospodarczego rozwoju miasta ("obszary kluczowe"). Chodzi tu m.in. o układy komunikacyjne, aktywizację gospodarczą (np. teren Balic, Zabłocia), uporządkowanie inwestycji mieszkaniowych - prowadzonych i tych, które będą realizowane w następnych latach (np. Górka Narodowa, Ruczaj - Zaborze, Zalesie). Każdy wniosek podlega ocenie pod kątem tych kryteriów, co pozwala ustalić kolejność sporządzania planów - od najpilniejszych do tych, które można uchwalić w późniejszym terminie.

- Kraków jako pierwsze miasto w kraju opracował uporządkowany sposób wyboru obszarów i kolejności sporządzania planów. Czy Rada Miasta, ustalając kryteria, brała też pod uwagę specyfikę małopolskiej aglomeracji?

- Kryteria są zróżnicowane, w zależności od specyfiki terenu. Można wśród nich wymienić np.: realizację inwestycji o charakterze metropolitarnym - budujące rangę miasta w Europie; tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizację lokalnego rynku gospodarczego; możliwość prowadzenia inwestycji w trybie indywidualnym bez planu; konieczność zachowania wartości uważanych za ważne dla miasta. Szczególnie dziedzictwo kulturowe (Kraków znajduje się na liście światowego dziedzictwa kultury); a także wnioski składane przez właścicieli gruntów. Przystępując do sporządzania planów za każdym razem ustala się ich kolejność - począwszy od najpilniejszych, rozwiązujących palące problemy przestrzenne i społeczno-gospodarcze.

- Gdzie w Krakowie można się zapoznać z aktualnymi materiałami dotyczącymi planów zagospodarowania przestrzennego miasta?

- Materiały udostępniane są w Biurze Planowania Przestrzennego - ul. Za Torem 22. Dla ułatwienia można wziąć ze sobą własną mapę ewidencji gruntów, na której ujęta jest działka.

Notowała Danuta Orlewska Dziennik Polski 10-11-2004

info: Dziennik Polski / Ronet.pl