Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS
Konkurs na opracowanie koncepcji rewitalizacji Zespołu Pałacowego w Koszęcinie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie; architektoniczno-urbanistycznego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem poszczególnych obiektów przebudowywanych (istniejących) i projektowanych.

 
Bart
|
30-08-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Kryteria wyboru uczestników:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem konkursu.
2. Posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
3. Przynależą do Izby Architektów.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 Prawa Zamówień Publicznych.
5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia; osiągnięty zysk w roku 2003 i 2002, posiadanie na rachunku środków finansowych o wartośći dodatniej.
6. Wykonali w ciągu ostatnich trzech lat opracowanie o charakterze i zakresie zbliżonym do przedmiotu konkursu.
7. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8. Zobowiążą się wykonać całość zamierzenia projektowo-kosztorysowego do końca września 2005 r..

Kryteria oceny prac konkursowych:
- Rozwiązanie architektoniczno-budowlane projektowanych i przebudowywanych obiektów: 50%
- sposób zagospodarowania terenu: 50%
- Rozwiązanie architektoniczno-budowlane poszczególnych obiektów projektowanych i przebudowywanych: (max 50 pkt). Sposób zagospodarowania terenu: (max 50 pkt.)

Warunki uzyskania regulaminu konkursu oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 24.08.2004,

Termin składania prac konkursowych:
27.09.2004 godzina 15:00

Liczba oraz wartość nagród, które zostaną wydane (wypłacone):
I miejsce:
zaproszenie do negocjacji w trybie zaproszenia z wolnej ręki.
II miejsce: nagroda 4 tys. zł.
III miejsce: 2 tys. zł.

Źródło MOIA