Strona główna Portalu >>> newsy >>> PRACA
"ARCHITEKTURA A JAKOŚĆ ŻYCIA"
Oficjalne Ogłoszenie ACE 06/2004

Rada Architektów Europy (ACE) opublikowała swoje założenia i program działania (Policy Book) w zakresie wpływu prawodawstwa i polityki Unii Europejskiej na środowisko zbudowane i społeczeństwo.

 
by Kazek K
|
15-07-04
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Podstawowym celem publikacji pt.: "Architektura a Jakość Życia" jest uświadomienie politykom, decydentom i środowisku zawodowemu architektów pilnej potrzeby skupienia głównych politycznych celów obejmujących postęp gospodarczy i konkurencyjność z jednej strony, a zrównoważenie z drugiej, w odniesieniu do zagadnienia jakości życia. ACE uważa, że najbliższe lata będą decydujące w tym zakresie. Obecny czas, w obliczu wielu wyborów dla przyszłości Europy związanych z konstytucją i rozszerzeniem Unii, jest również czasem prześledzenia odziedziczonych idei i stworzenia rozwiązań zarówno pragmatycznych, jak i realistycznych w mechanizmach politycznych i finansowych dotyczących jakości życia. Wszystko to należy osiągnąć w kontekście wizji codziennego życia naszych 450 milionów obywateli. ACE, która reprezentuje 450 tys. architektów ma nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do zapewnienia odpowiednich intelektualnych, politycznych i finansowych środków tworzenia zintegrowanej polityki europejskiej na tej płaszczyźnie.
Założenia Agendy Lizbońskiej uczynienia z Europy najbardziej konkurencyjnej, dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarce na świecie są wykonalne, pod warunkiem, że przyjmie się i wcieli w życie politykę holistyczną i zintegrowaną, która jest konieczna do osiągnięcia efektywnego zrównoważenia w społeczeństwie. Taka jest istota pierwszego z XXI kluczowych przesłań na XXI wiek zawartych w opracowaniu.

Publikacja ta ma miejsce dokładnie dziesięć lat po wydaniu przez ACE Białej Księgi pt.: "Europa i Architektura - Jutro". Ponadto, termin publikacji podkreśla znaczący moment poszerzenia UE z 15 do 25 państw członkowskich.

W upływającym czasie zaszło wiele politycznych zmian, które wpłynęły na założenia polityki unijnej i narodowej wielu państw członkowskich. Natomiast odnotowano niewielki postęp w ulepszaniu jakości życia społeczeństwa UE. Dzieje się tak pomimo zauważalnej zwiększonej świadomości zagadnień, które mają wpływ na środowisko zbudowane. Ostatnie tendencje polityczne są jednak bardziej obiecujące. W rzeczywistości to nagła potrzeba i powaga sytuacji, szczególnie w środowisku miejskim, skłoniły ACE do wydania publikacji właśnie w tym czasie. Dopóki nie zastosuje się holistycznej strategii w rozwiązywaniu palących problemów poprzez wprowadzenie odpowiedniej polityki, dopóty sytuacja nie ulegnie poprawie.

Dążenie do stworzenia Rynku Wewnętrznego w Europie, rozszerzenie Unii o nowe państwa członkowskie i globalizacja - to główne wyzwania gospodarcze, społeczne i kulturowe. Do tej listy powinno się dodać wyczerpywanie zasobów naturalnych, rewitalizację i odnowę obszarów miejskich, obniżenie poziomu życia, segregację społeczną i ochronę konsumenta.

Wszystkie te wyzwania wymagają aktywnej współpracy na poziomie europejskim. Nieodzowne jest świeże spojrzenie, innowacyjne, wspólne rozwiązania, które zmierzałyby do znacznego polepszenia jakości życia obywateli UE. Aktywne zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, głównie organizacji zawodowych, jest konieczne. Gospodarcze, społeczne i polityczne budowanie Europy będzie fałszywą rzeczywistością, dopóki cele te nie zostaną osiągnięte. Społeczeństwo jest podstawowym elementem, który odzwierciedla poziom naszego rozwoju. Warto pamiętać, że my wszyscy spędzamy około 90 proc. czasu w obrębie środowiska zbudowanego!

Publikacja ACE jest namacalnym krokiem na drodze do osiągnięcia lepszego poziomu życia wszystkich obywateli.

Opracowanie dostępne jest w formacie pdf. na stronach internetowych ACE www.ace-cae.org. Dalszych informacji udziela Sekretariat ACE: info@ace-cae.org

Bruksela, 23 czerwca 2004 r.


źródło www.izbaarchitektow.pl/ace